Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD  GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ GC Český Krumlov

I.

Rezervace hracích časů – poplatek za hru

 • Veškeré rezervace a storna hracích časů (tee time) si zajistíte na  telefonním čísle +420 606 754 570, na e-mailu recepce@golfck.cz nebo na webových stránkách klubu www.golfck.cz  nebo osobně na recepci klubu.
 • Před zahájením hry jsou všichni hráči povinni  nahlásit hru na recepci klubu (včetně hráčů se zaplaceným členstvím) , zaplatit hrací  poplatek a vyzvednout si potvrzení ke hře (doklad o přidělení hracích časů a úhradě za službu ).

II.

Chování hráčů na hřišti – golfová etiketa

 • Zdvořilost a slušnost je základním pravidlem pro hráče golfu.
 • Prosíme všechny hráče a hosty aby hřiště, vybavení resortu a okolní přírodu opouštěli v lepším stavu, než jaký byl při jejich příchodu.
 • Pro vstup na hřiště nepožadujeme po hráčích uhraný hendikep, budou-li dodržovat tato pravidla, mohou si na hřišti zahrát všichni hráči se znalostí golfové hry.
 • V golfu jste sám sobě hráčem i rozhodčím.
 • Hráč respektuje ostatní hráče, pracovníky hřiště, řídí se jejich pokyny a dodržuje jak pravidla golfu, tak Provozní řád 
 • Hráči se musí vyvarovat poškozování hřiště, např. při cvičném švihu nebo úderem hlavy hole, ať už ze vzteku nebo z jiného důvodu.
 • Hráč je povinen pečlivě opravit jakékoli závady a poškození - např.vyseknuté „travní řízky“ a také jakékoliv poškození greenu způsobené dopadem míče, a to ať jejich vlastní nebo i cizí.
 • Na green je zakázáno  pokládat své hole či dokonce na něj vjíždět vozíkem.
 • Vlajku hráči pokládají šetrně aby nedošlo k poškození greenu.
 • K vyjmutí míče z jamky by se nikdy neměla používat hlava hole aby nedošlo k poškození okrajů jamky.
 • Před odchodem z greenu je třeba řádně vrátit vlajku do jamky.
 • Při hře v bunkeru hráč po odehrání míče musí upravit veškeré jím vytvořené díry a stopy.
 • Hráč je povinen se chovat tak aby svou hrou a chováním nezhoršil podmínky pro hru ostatním hráčům.
 • Drobné opravy hřiště patří k etiketě golfu a hráč opravuje hřiště pro svůj kvalitní zážitek ze hry.

III.

Maršál

 • Při hře je hráč povinen se řídit pokyny  maršála , který je současně poradcem hráčů v nesnázích, kontroluje tempo hry , obsazenost jamek a dodržování golfové etikety a pravidel uvedených v  Provozním řádu hřiště. 
 • Prosíme hráče, aby věnovali pozornost maršálům hřiště a řídili se jejich pokyny. Maršál hřiště má u sebe kvůli identifikaci kartičku Maršála GCČK vydanou a podepsanou zástupcem provozovatele hřiště .
 • Hráč hrající na hřišti musí být, v případě kontroly maršálem, schopen se prokázat dokladem o zaplacení hracího poplatku s vypsaným startovním časem .

                                                                                                  IV.

Golfová hra

 • Hráč musí v první řadě dbát na pravidlo neublížit jinému hráči a ani sám sobě. Tomuto musí podřídit svou hru.
 • Všichni hráči, kteří zaplatí hrací poplatek (green fee) musí dodržovat tato  základní pravidla:
  • a/ Hráč musí být k ostatním hráčům zdvořilý.
  • b/ Hráč a jeho chování na hřišti nesmí rušit ve hře ostatní hráče.
  • c/ Hráč nekřičí, neměl by telefonovat či vytvářet činnost ohrožující ostatní hráče.
  • d/ Pokud je hráč připraven ke hře, ostatní hráči by neměli stát blízko míče nebo přímo za ním, nebo případně přímo za jamkou
 • Děti mladší 14 let mohou hrát pouze za doprovodu dospělého (výjimka – dětské a klubové turnaje)
 • Všichni hráči musí používat odpovídající obuv a oblečení. Na hřišti je možno používat pouze obuv s pryžovými hroty - Soft spikes.
 • Zakázané jsou modré džíny a hra bez trička nebo v nátělnících.
 • Hráčům a hostům je zakázáno přinášet si s sebou do klubu a na hřiště jakákoliv zvířata a rovněž používat jakákoliv elektrická zařízení, která mohou vydávat hluk nebo nepříjemné zvuky a která mohou ovlivnit rytmus hry.
 • Pokud se po hřišti pohybují jiné osoby, má se za to, že jsou poučeny o chování na golfovém hřišti a pohybují se zde na vlastní nebezpečí. Na golfové hřiště je zakázáno vstupovat s dětskými kočárky.
 • Choďte rychle, hrajte s rozmyslem.
 • Doporučuje se vždy držet se skupiny hráčů před vámi popř. dodržovat časový limit stanovený hřištěm.
 • Pokud je před vámi volná jamka a zároveň zdržujete další skupinu hráčů, je slušností nabídnout hráčům za vámi, že je pustíte před sebe nebo následující volnou jamku vynechat, a to bez ohledu na počet hráčů v takové skupině.
 • Hráči by měli být vždy připraveni ke hře ve chvíli, kdy na ně přijde řada.
 • Hrajete-li na greenu nebo poblíž něj, umístěte své hole či vybavení do místa, z kterého nejrychleji přecházíte na odpaliště následující jamky.
 • Jakmile je jamka dohrána a vlajka umístěna zpět v jamce, měli by hráči okamžitě opustit green.
 • Golfové vozíky na hole, a to jak elektrické, tak manuální a rovněž golfové vozítka  tzv. "buggy", mohou být použity pouze v těch částech hřiště, které jsou pro ně vyznačeny. Vstup na green a do těsné blízkosti greenu je povolen pouze hráčům bez golfového bagu, nikoliv jejich  golfovým vozíkům (elektrické, manuální a buggies). S vozíky je zákaz vstupu i  na odpaliště.  

V.

Používání golfových vozíků  + ostatní

 • Motorové vozíky - vozíky smí řídit pouze hráči starší 16-ti let. Žádáme hráče, aby nevjížděli na nízko sečené plochy (fairway) hlavně kolem  greenů (nebo pohyb na nich minimalizovali) a řídili se značením určujícím směr, dráhu a pohyb motorových vozíků na konkrétních jamkách. Není-li v blízkosti odpaliště nebo greenu cesta pro motorové vozíky, nevjíždějte do vzdálenosti menší než 20 metrů od jednotlivých odpališť a greenů. Na motorovém vozíku je povoleno jet maximálně dvěma osobám a převážet pouze výstroj těchto dvou osob.
 • Na hřišti je možné používat pouze vozíky pro přepravu osob, které náleží golfovému areálu v Českém Krumlově (vozíky jsou označeny logy)
 • Veškeré upozornění na golfovém hřišti musí být dodržovány včetně pravidel, která se vztahují na péči o hřiště a která jsou uvedena na "scóre" kartě.
 • S ohledem na zajištění účinné bezpečnosti musí hráči neprodleně oznámit maršálům přítomnost nepovolaných osob na hříšti nebo v zařízeních klubu a zdržet se jakýchkoliv činů, které by mohly pro nezvané hosty sloužit jako obrana.
 • Tempo hry  - časový limit hřiště je 4 hodiny a 40 minut, tento čas je možné dodržet,  bude-li hra plynout dle následujícího klíče: 9 jamek - 2 hodiny 20 minut. 
 • Hřiště - vzdálenostní kolíky (200 m - modré, 150 m - žluté, 100 m - červené) umístěné na okrajích fervejí jsou měřeny na začátky greenů. Vzdálenosti označené na hřišti na krytech zavlažovacího systému jsou měřeny - na jamkách PAR 4 a 5 na středy greenů.
 • Na hřišti je zakázáno hrát s drivingovými míčky zn. TAYLOR MADE PRACTICE, které jsou k dispozici ve vydavači na drivingu. Tyto míče slouží pouze pro trénink z rohožek nebo travnatých odpališť v prostoru drivingu. Na ostatních tréninkových plochách (patovací a čipovací grýnu, tréninková jamka) mohou hráči a ostatní trénující využívat pouze své míče nikoliv drivingové míče.

 

PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL MŮŽE BÝT DŮVODEM K UKONČENÍ HRY A VYKÁZÁNÍ HRÁČE Z PROSTORU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ!

Užijte si krásného prostředí Svachovy Lhotky, zahrajte si golf, který vám přinese radost a odjíždějte od nás s pocitem, že jste strávili báječných několik hodin v přírodě a poznali jste spoustu zajímavých lidí.

Děkujeme a brzy znovu naviděnou

 

 

Rezervujte si teetime online


 

Oficiální golfový míček klubu

 Když už se nám hromadí předrezervace na zabíjačkové turnaje, musíme je vypsat, což se právě teď stalo ...více

Dopravní situace s příjezdem k nám se nelepší, spíše naopak - už od rána je denně ucpaný výjezd z ČB směr Planá (a to v Plané významně postoupili s dokončením pokládky nového asfaltu), tak vám všem doporučujeme tyto další výjezdové cesty z ČB směr… ...více

Zobrazit archiv